توزیع دم کلفت درباره وقوع رویدادهای با احتمال کم نیست، بلکه درباره سهم رویدادهای با فاصله زیاد از مرکز توزیع، در خصوصیت کل جمعیت است.

نسیم طالب در بسیاری از بحث‌های خودش از Fat Tail یا توزیع دم کلفت صحبت می‌کنه و این بحث رو هم از توضیحات خودش در اینجا گرفتم.

در تصویر زیر می‌تونید به قسمت دُم دو نمودار توزیع نرمال نگاه کنید.

اما کلفت بودن دم نمودار نارنجی به خاطر اختلاف در عدد انحراف معیار است و ربطی به توزیع دم کلفت ندارد.

توزیع دم کلفت واقعی زمانی است که نمودار سومی را اضافه کنیم که با انحراف معیار و میانگین برابر، گردنی درازتر و دمی کلفت‌تر از توزیع نرمال داشته باشد.