تعداد کسانی که از قایق ماهیگیری بیرون می‌افتند و غرق می‌شند دارای ضریب همبستگی 0.95 با نرخ ازدواج در ایالت کنتاکی است.

همبستگی مقدار ارتباط دو متغیر را با یکدیگر مشخص می‌کند. رابطه‌ی بین دو متغیر می‌تواند به صورت خطی یا غیر‌خطی یا به شکل‌های دیگر باشد.

این مقدار ارتباط می‌تواند به روش‌های مختلفی اندازه‌گیری شود که یکی از روش‌های رایج آن استفاده از ضریب همبستگی پیرسون Pearson’s correlation coefficient است. مقدار این ضریب عددی بین 1- و 1+ می‌شود. هر چقدر به 1+ نزدیک‌تر باشد به معنای این است که رابطه‌ی همبستگی مثبت بین دو متغیر وجود دارد. اگر به 1- نزدیک باشد به معنای این است که رابطه‌ی همبستگی منفی بین دو متغیر وجود دارد. و اگر نزدیک به 0 باشد به معنای این است که همبستگی بین آن دو متغیر وجود ندارد.

همبستگی مثبت:

- افزایش دما همراه با افزایش فروش بستنی در فصل تابستان است

- ورزش کردن همراه با افزایش بازدهی در درس خواندن است

همبستگی منفی:

- افزایش استرس همراه با کاهش عملکرد در امتحان است

- ورزش کردن زیاد همراه با کاهش بازدهی در درس خواندن است

زمانی می‌تونیم میزان همبستگی بین دو متغیر را محاسبه کنیم که از چگونگی توزیع داده‌ها اطلاع داشته باشیم.

یعنی از مقدار میانگین و انحراف معیار اطلاع داشته باشیم.

رابطه‌ی همبستگی را نباید با رابطه‌ی علیت اشتباه گرفت که باعث اشتباه‌های فاجعه‌بار می‌شود.

اگر تو اخبار جایی گفتند که خوردن صبحانه باعث کاهش وزن می‌‌شه باید متوجه شد که از همون اول کار دارند یه حرف اشتباهی رو می‌زنند. این تحقیقات معمولا بر اساس مشاهده و اندازه‌گیری هست و رابطه‌ی همبستگی را نشان می‌دهد و نه این که صبحانه خوردن علت کم شدن وزن است. در غیر این صورت کسی که صبحانه نمی‌خورد، از امروز به بعد با صبحانه خوردن باید لاغر شود.

به طور کلی  در تفسیر رابطه همبستگی باید دقت زیادی به کار برده شود.

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری نظریات علمی استخراج کرد