این متن دارای ابهام بسیار بالایی هست. لطفا جدی نگیرید.