خصوصیات مختلف را می‌توان به انسان‌ها و گروه‌ها نسبت داد ولی انسان‌ها و گروه‌ها آن خصوصیات نیستند.

این جمله رو به تازگی از دوستی شنیدم و باعث شد که بهش فکر کنم و اینجا در موردش بنویسم.

این مطلب از جنس برون‌‌ریزی ذهنی هست و در مورد برچسب‌زدن بر دیگران و جبهه‌گیری کردن هست.